Chính sách bảo mật

Các Foundation, nhận tầm quan trọng của quyền và lợi ích cá nhân, để xử lý thông tin cá nhân đúng cách, thiết lập sau khi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, cán bộ và tất cả các nhân viên tuân thủ này, để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi sẽ phấn đấu.

Đối với việc mua lại của 1 Thông tin cá nhân

Foundation là thông tin về các thông tin cá nhân (tên cá nhân bao gồm các thông tin, có thể xác định một cá nhân cụ thể theo ngày tháng năm sinh hoặc mô tả khác như (dễ dàng đối chiếu với các thông tin khác nó có thể, do đó kể cả việc có thể xác định một cá nhân cụ thể.)) để có được trong phương tiện thích hợp và hợp pháp.

Đối với quản lý của 2 thông tin cá nhân

Quỹ, thông tin cá nhân dưới sự quản trị viên bảo vệ, đúng quản lý việc đáng tin cậy bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Các Foundation, truy cập trái phép hoặc rò rỉ thông tin cá nhân với thông tin cá nhân mà Quỹ được tổ chức, mất mát, phá hủy, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp đối với hành vi giả mạo.

Đối với việc sử dụng các thông tin cá nhân 3

Quỹ, cho các thông tin có được, trừ trường hợp quy định của pháp luật và các quy định, sẽ không được sử dụng ngoài phạm vi của mục đích sử dụng.

Quỹ, để xác định việc sử dụng các thông tin cá nhân, sẽ được thông báo hoặc công bố để nhận dạng của bạn.

Ngoài ra, nếu bạn muốn để có được thông tin bằng văn bản trực tiếp hoặc tương tự từ người trong câu hỏi, bạn sẽ thăng tiến rõ ràng mục đích sử dụng.

Về một lời đề nghị của bên thứ ba của 4 thông tin cá nhân

Quỹ, trừ trường hợp pháp luật cho phép, thông tin cá nhân của bạn trước mà không có sự đồng ý của người đó, không cung cấp cho bên thứ ba.

5 cho việc tiết lộ thông tin tự

Các Foundation, truy vấn và thay đổi thông tin cá nhân của riêng bạn, khi bạn lựa chọn xóa, vv nghiêm ngặt, và phản ứng nhanh.

6 tổ chức và hệ thống

Quỹ, đặt người quản lý thông tin cá nhân, và thực hiện quản lý phù hợp của thông tin cá nhân.

Quỹ, cho cán bộ và tất cả các nhân viên, sẽ tiến hành các hoạt động giáo dục và đào tạo để phù hợp với pháp luật và các quy định và chính sách cơ bản liên quan đến thông tin cá nhân.

Các Foundation, bằng cách đăng Hợp đồng bảo hiểm cơ bản trên trang web của Quỹ, sẽ luôn là như bạn có thể nhìn thấy.

Đối với khiếu nại về 7 thông tin cá nhân

Quỹ, liên quan đến khiếu nại về xử lý thông tin cá nhân với, sẽ cố gắng một cách thích hợp và kịp thời xử lý.